Kangasalan seudun JHL 267 ry

Valtioneuvoston 30.4. ja 4.5.20 tekemien linjausten johdosta Kangasalan kaupunki työnantajana on perunut suunnitellun lomautuksen, koska valtioneuvoston linjauk-sen nojalla aiemmin päätettyjä rajoituksia puretaan ja palvelutoimintaa voidaan jälleen käynnistää laajemmin.

Lomautusten perumisesta on tehty kaupunginjohta-jan päätös 5.5.2020.

 

YT-NEUVOTTELUT ON KÄYTY, lomautukset alkavat Kangasalla

 

Kaupunki käynnisti 7.4. yt-neuvottelut lomautuksen valmistelemiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät tänään. Lomautuksen peruste on Covid-tilanteesta johtuva työn tilapäinen väheneminen. Yhteistoimintaneuvottelut kestivät kaksi viikkoa, koska kyseessä on alle 90 päivän lomautus.

Lomautuksen piiriin kuuluu enintään 155 henkilöä. Lomautuksen kohdistuvat kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden, työllisyyspalveluiden, varhaiskasvatuksen, opetuspalveluiden sekä ateria- ja siivouspalvelun henkilöstöön.

Varhaiskasvatus:

 • Lomautuksen kesto enintään 2 viikkoa per henkilö.
 • Lomautus kohdistuu varahenkilöihin, varhaiskasvatuksen avustajiin, varhaiskasvatuksen lastenhoitajiin, varhaiskasvatuksen opettajiin, varhaiskasvatuksen erityisopettajiin, perhekoordinaattoriin ja perhepäivähoitajiin.
 • Lähihoitajakoulutuksen omaavia ei lomauteta (perusteena työnantajan työvoimantarve ja varautuminen Covid-epidemiaan).

  Ateria- ja siivouspalvelut

 • Lomautuksen kesto enintään 2 viikkoa per henkilö.
 • Lomautus kohdistuu palvelutyöntekijöihin ja laitoshuoltajiin
 •  
 • Työllisyyspalvelut
 • Lomautus kohdistuu työpajan ohjaajiin.Lomautus jatkuu toimintojen keskeytysajan ja lisäksi mahdollisen kuntalaisten Covid 19-tllanteesta johtuvan palvelutarpeen vähenemisajan (työn väheneminen).
 •  
 • Opetuspalvelut
 • Opetuspalveluiden osalta lomautus koskee koulunkäynninohjaajia sekä kasvatusohjaajia sekä lukion teknologiavahtimestaria.
 • Koulunkäynninohjaajista lomautus kohdistuu vakituiseen henkilöstöön (jolla ei ole kesäkeskeytystä) sekä osaan vakituisen henkilöstön sijaisista (työnantajan työvoimatarve/palvelutarve).Lomautuksen kesto on enintään 6 viikkoa. Lomautusjakson pituus vaihtelee henkilöittäin riippuen henkilön vuosiloman määrästä ja työnantajan työvoiman tarpeesta (mm. koulujen tarviketilausten käsittely, mahdollinen Poppiksen kesähoito ja sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstötarpeet).Riippuen koulujen opetuksen tuen järjestämistavasta lomautus alkaisi toukokuussa tai kesäkuun alusta. Suurimmalla osalla henkilöstöstä lomautus alkaa kesäkuussa. Covid-tilanteen vuoksi koulunkäynnin ohjaajat ja kasvatusohjaajat eivät todennäköisesti työllisty aiempien kesäaikojen tapaan esim. kirjastolle ja vapaa-aikapalveluihin mikäli toiminnot ovat yhä suljettuna, vapaa-ajan kesäleirejä ei järjestetä taikka tilanteesta johtuen em. toiminnoissa ei ole lisätyövoiman tarvetta kesällä.

 

Tietoa koronaviruksen vaikutuksista työhön:

 

https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/koronaviruksen-leviamisen-vaikutukset-tyohon/

https://www.jhl.fi/2020/03/16/mita-jos-kouluja-paivakoteja-aletaan-sulkemaan-saako-lapsen-kanssa-kotiin-jaava-vanhempi-palkkaa/

 

https://www.jhl.fi/2020/03/27/kunta-alan-sopimuksessa-tammikuussa-2019-maksettu-kertaera-maksetaan-takautuvasti-myos-perhevapailla-olleille/

 

KT-yhteyshenkilötiedote 25.2.2020

Vuosilomien vahvistaminen

Kunnista ja kuntayhtymistä on kyselty jonkun verran vuosilomien vahvistamisesta talvelle ja keväälle 2020. On käynyt myös ilmi, että joissain yksittäistapauksissa työnantaja on julistanut henkilöstöä koskevia kaiken kattavia lomakieltoja ilmeisesti valmiustoimenpiteinä mahdollisille työtaistelutoimenpiteille.

 

KT Kuntatyönantajat toteaa, että vuosilomien antamisessa noudatetaan KVTES:n IV luvun 7 §:n määräyksiä. Lomanmääräytymisvuoden 2018–2019 vuosilomat on annettava lomavuoden 2020 lomakauden alkuun mennessä eli ennen 2.5.2020. Vuosiloman ajankohdasta voidaan tästä poiketen sopia työntekijän ja viranhaltijan kanssa siten, kun KVTES:n IV:n 8 §:ssä on määrätty vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta sopimisesta palvelussuhteen kestäessä. KVTES:n IV:n luvun 8 §:n mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia niin ikään, että lomanmääräytymisvuoden 2019–2020 vuosilomia pidetään jo ennen lomakauden 2020 alkua.

 

Työnantaja on velvollinen työrauhan aikana noudattamaan vuosilomia vahvistaessaan KVTES:n määräyksiä. Työnantajilla voi olla myös omia vuosiloman antamisen käytäntöjä sopimusmääräysten antamissa puitteissa, joita on nytkin tarkoituksenmukaista noudattaa KVTES:n IV:n luvun työnantajalle antaman harkintavallan puitteissa.

 

 

 

Kiky-tunnit ja työsopimuksessa sovittu työaika
 
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi 4.11.2019 ratkaisun Insinööriliiton jäsentä ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta koskevassa asiassa. Ratkaisu koski työehtosopimukseen perustuvien ns. kiky-tuntien suhdetta työntekijän työsopimuksessa sovittuun työaikaan.
 

Kyseisessä tapauksessa työntekijän työsopimuksessa oli nimenomaisesti sovittu 37,5 tunnin viikkotyöajasta ja työnantaja oli työehtosopimukseen vedoten teettänyt työntekijällä puoli tuntia lisätyöaikaa viikossa. Työntekijä ei ollut antanut suostumustaan työajan pidentämiseen. Käräjäoikeus katsoi, että kiky-tuntien teettäminen oli vastoin työntekijän työsopimusta. Käräjäoikeus totesi myös, että sovellettavasta työehtosopimuksesta ei käynyt ilmi, että osapuolet olisivat sopineet ns. edullisemmuussäännön sivuuttamisesta, mikä olisi ollut edellytys sille, että työehtosopimuksen määräys voisi ohittaa työsopimuksen. Työnantaja velvoitettiin korvaamaan työntekijälle työsopimuksen rikkomisen johdosta aiheutunut ansionmenetys.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Työnantaja valittanee tuomiosta hovioikeuteen.

 

 

 

Tiedote teknisen keskuksen rakentamisen palvelualueen henkilöstölle ja Kangasalan Vesi -liikelaitoksen henkilöstölle

Työnantaja on huhtikuussa 2019 linjannut, että uudet avoimeksi tulevat palvelussuhteet, jotka tulevat nykyiselle tuntipalkkaisten työehtosopimuksen alueelle, muutetaan teknisten sopimuksen alaisiksi palvelussuhteiksi. Tavoitteena on palkanlaskennan ja työaikakirjanpidon kehittäminen. Muutoksella ei ole vaikutusta nykyisiin TTES-palvelussuhteisiin.

Lisäksi työnantaja ryhtyy valmistelemaan laajempaa uudistusta, jonka tavoitteena on siirtää pidemmällä tähtäimellä TTES-henkilöstöä teknisten työehtosopimuksen piiriin. Tämä edellyttää taustatyötä liittyen teknisten sopimuksen järjestelmän laajentamiseen (uudet tehtävänkuvat ja vaativuuden arviointi).

Työnantaja tulee vuoden 2019 lopulla tai vuoden 2020 aikana tarjoamaan TTES-alueen henkilöstölle mahdollisuutta siirtyä teknisten sopimuksen alueen työntekijöiksi. Mahdollinen muutos on työntekijöille vapaaehtoinen ja siitä tullaan informoimaan henkilöstöä valmistelutyön edetessä.

 

 

 

JHL ja muut ammattiliitot saivat työtaisteluillaan aikaan sen, että hallitus peräytyi aikeestaan heikentää yhdenvertaisuutta romuttavaa irtisanomissuojaa kaikissa korkeintaan 10 hengen yrityksissä.

 


 

 

EPÄPÄTEVYYSALENNUS

Tehtävien vaativuus määrittelee tehtäväkohtaisen palkan tason. Automaattinen tehtäväkohtaisen palkan alentamismenettely on lopetettava.

Katso luottamusmiespalstalta lisätietoa ja ota yhteys luottamusmieheen.

 

 

 

Muistathan päivittää jäsentietosi JHL:n rekisteriin, näin saat varminnin tietoa tapahtumista!

Tärkeä tiedotus jäsenistölle!!!

Nyt kannattaa käyttää hyväksi JHL:n moinipuolista koulutustarjontaa!

mm:

 • edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi
 • yhdistys- ja kansalaistoiminnan kurssi
 • harrastetoimintaan kiinnitetyt JHL tutuksi -kurssit, esimerkiksi valokuvaus tai liikunta
 • hyvinvointiin liittyvät virkistysviikonloput
 • ATK-taitojen parantamiseen liittyvät kurssit sekä
 • ammattialojen erilaiset koulutuspäivät.

Tästä pääset liiton jäsenpalveluuun

Käy päivittämässä jäsentietosi!

Ajankohtaista tietoa

MS Word -tiedostoHenkilöstön edustajatERIÄVÄ kannanotto.docx (15 kB)
YT-neuvotteluissa vastustimme työsopimuslain pykälää palkanmaksun keskeytyksestä

Täältä tietoa miten toimia 

jos lomautetaan!!

 

https://tyottomyyskassa.jhl.fi/tilanteet/minut-lomautetaan/

 

Toukokuu 2020

Toukokuu 2020
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31