Luottamusmiesten palsta

 

Tammikuun 2019 kertaerä

 

Kaikilla sopimusalueilla virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Kertaerä suoritetaan kaikille siihen oikeutetuille tammikuun puolivälin maksatuksessa (TTES-alueella tammikuun ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä).

Kertaerä liittyy virka- ja työehtosopimusten mukaan strategian mukaisten tuloksellisuushankkeiden toimeenpanoon. Kangasalla hankkeeksi on valittu kaupunkistrategian mukaisesti asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen kehittäminen. Työpaikat ovat laatineet asiakaspalvelun kehittämissuunnitelmat ja kehittämistoimenpiteitä tehdään 2018-2019.

 

Kertaerä on 9,2 % varsinaisesta marraskuun 2018 palkasta. Virka- ja työehtosopimusten mukaan  kertaerä maksetaan, jos palvelussuhde on ollut voimassa 3.9-18.11.2018. Erää ei makseta, jos työntekijällä/viranhaltijalla ei ole kyseisenä ajanjaksona yhtään palkallista päivää. Palvelussuhteen ei tarvitse olla voimassa enää tammikuussa 2019. Kertaerän saamisen edellyttämän ajanjakson sisällä sallitaan enintään 7 kalenteripäivän yhtäjaksoinen katko palvelussuhteiden välillä. Katko voi toistua ajanjakson aikana.

Paikallinen järjestelyerä on 1,2 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

Ateria- ja siivouspalveluissa tehtiin uusi tva-järjestelmä (työnvaativuudenarviointi) laitoshuoltajille. Vanhat A ja B ryhmät yhdistettiin. Päätös tulee voimaan takautuvasti. Päätös saatiin vasta 01/2019.

Tästä syystä korotukset tulevat palkkoihin vasta helmikuussa koko ateria- ja siivouspalveluissa. 

Kangasalan kaupunki ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat tehneet paikallisen virka- ja työehtosopimuksen HÄLYTYSRAHAN maksamisesta.

Paikallista sopimusta sovelletaan sosiaali- ja terveyskeskuksen välittömään hoito- ja hoivatyöhön osallistuvaan henkilöstöön sekä kehitysvammahuollon asumisyksiköiden henkilöstöön. Lisäksi sopimusta sovelletaan Rekolan, Pentorinteen, terveyskeskuksen sekä Harjunsalon päiväkodin ateria- ja siivouspalveluhenkilöstöön. Sopimusta sovelletaan myös Harjunsalon päiväkodin henkilöstöön.

 

Lisätietoja löytyy intranetistä tai voipi kysäistä luottamusmiehiltä

 

EPÄPÄTEVYYSALENNUS

 

Selvityksen jälkeen on käynyt ilmi, että kunnat ovat jättäneet maksamatta palkkoja yhteensä miljoonilla euroilla asiattomien epäpätevyysalennusten takia. Asian taustalla ovat KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset koulutuksen puuttumisen perusteella tehtävistä palkanvähennyksistä. Kuntatyönantajat KT on tunnustanut asian julkisuudessa ja keskusneuvotteluissa.

Jos sinulla on puuttuvan koulutuksen takia vähennetty palkkaa viimeisen viiden vuoden  aikana työsuhteessa tai viimeisen kolmen vuoden aikana virkasuhteessa, sinun kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheesi asian selvittämiseksi ja palkkojen vaatimiseksi takautuvasti. Luottamusmies voi saattaa asian eteenpäin paikallisneuvottelussa, jos kunta ei pelkän oikaisupyynnön perusteella suostu korjaamaan mahdollisia epäkohtia.

 

Epäpätevyysalennusta ei saa tehdä jos:

1. Työn vaativuuden arvioinnin mukainen palkka on yhtään suurempi kuin KVTES:n palkkahinnoittelukohdan mukainen peruspalkka.**

JA

2. Työntekijä tekee samat työtehtävät kuin pätevyysvaatimukset täyttävä työntekijä.

Jos työntekijä ei pysty tai osaa tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä puuttuvan koulutuksen vuoksi, epäpätevyysalennuksen saa tehdä ja se saa olla enintään 10 prosenttia. Tämä edellyttää, että työntekijän tai viranhaltijan tehtäväkohtainen palkka on hinnoittelukohdan alarajalla. Jos tehtävän vaativuus on arvioitu vaativammaksi, vaikka vain euronkin alarajan yli , alennusta ei saa tehdä. Jos kunnassa halutaan tehdä epäpätevyysalennus, on tehtävän vaativuuden arvioinnissa määriteltävä palkkataso työntekijälle. Arviointi on tehtävä työntekijällä, joka on pätevä työskentelemään sijaisena, mutta joka ei puuttuvan tutkinnon takia tee tai ei voi tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä.

Asia pohjautuu KVTES:n 2. luvun 9 § 2. momentin määräykseen:

Riippumatta siitä täyttääkö viranhaltija/työntekijä tehtävään edellytetyt lakisääteiset tai toimivaltaisen viranomaisen päättämät kelpoisuusvaatimukset on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti määriteltävä tehtävän vaativuuden perusteella. Mikäli viranhaltija/työntekijä ei täytä em. kelpoisuusvaatimuksia voi tehtäväkohtainen palkka kuitenkin olla enintään 10 % alempi kuin palkkahinnoittelun ao. palkkausmääräys edellyttää.

KT on huhtikuussa lähettänyt kuntiin ohjekirjeen, jolla se vaatii kuntia korjaamaan virheelliset epäpätevyysalennukset. KT:n kirjeeseen viittaaminen turvannee sen, että asiasta voidaan päästä sopimusratkaisuun, kunhan luottamusmiesten tietoon saatetaan kaikki mahdolliset palkkasaatavat.