Luottamusmiesten palsta

 

KVTES:n paikallinen järjestelyerä tulee maksuun 1.4.2021 lukien.

Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkasummasta.Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkasummasta.

Paikallista järjestelyerää käytettäessä ensisijaisena kohteena on paikallisten palkkausjärjestelmien kehittäminen ja paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen

 

Milloin kiky- tunnit poistuvat?

Kiky-tunnit eli 6 minuutin työpäivän pidennys tai 30 minuutin pidennys viikkotyöaikaan poistuu 30.8.2020. Mikä on tämän jälkeen työaikani pituus?

31.8.2020 lukien:

• Yleistyöajassa työaika on 31.8.2020 lukien 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. • Toimistotyöajassa työaika on 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

• Jaksotyöajassa työaika on 2 viikon jaksossa 76 tuntia 30 minuuttia, 3 viikon työaikajaksossa 114 tuntia 45 minuuttia ja 4 viikon jaksossa 153 tuntia.

• Liitteessä 18 työaika on 38 tuntia 15 minuuttia. Tasoittumisjaksoa käytettäessä uudet lyhemmät työajat otetaan käyttöön lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

 

JHL: Sitkeys palkittiin – Kunta-alalle neuvottelutulos uudesta virka- ja työehtosopimuksesta

Kunta-alan neuvottelijat sopivat yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista, kiky-tuntien poistumisesta ja sote-sopimuksesta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vie neuvottelutuloksen edustajistonsa käsittelyyn torstaina.

 

– Hyvään neuvottelutulokseen pääsy ennen kesää on iso asia koronakriisin varjossa työskentelevälle kunta-alan väelle. Mikäli ratkaisu läpäisee osapuolten hallinnot, tällä työmarkkinoiden yleisen linjan mukaisella ratkaisulla varmistetaan kuntatyöntekijöille muita aloja vastaavat palkankorotukset ja kiky-tuntien poistuminen, toteaa Niemi-Laine.

 

KANGASALAN KAUPUNKI ON PERUNUT LOMAUTUKSET

muuttuneen tilanteen vuoksi

 

YT- neuvottelut ovat päättyneet

Kaupunki käynnisti 7.4. yt-neuvottelut lomautuksen valmistelemiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät tänään. Lomautuksen peruste on Covid-tilanteesta johtuva työn tilapäinen väheneminen. Yhteistoimintaneuvottelut kestivät kaksi viikkoa, koska kyseessä on alle 90 päivän lomautus.

Lomautuksen piiriin kuuluu enintään 155 henkilöä. Lomautuksen kohdistuvat kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden, työllisyyspalveluiden, varhaiskasvatuksen, opetuspalveluiden sekä ateria- ja siivouspalvelun henkilöstöön.

 

Lomautusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät poikkeusolojen johdosta

 

Kangasalan kaupunki on joutunut sulkemaan toimintayksiköitä Covid 19-tilanteen johdosta valtioneuvoston linjausten edellyttämällä tavalla. Kaupunki on sulkenut esim. kirjastot sekä liikunta- ja nuorisotilat. Ryhmätoiminnot on keskeytetty. Varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat pienentyneet. Koulut ovat siirtyneet pääosin lähiopetuksesta etäopetukseen. Osassa yksiköitä työ on tilanteen johdosta vähentynyt.

 

Kaupunki käynnisti 6.4. yhteistoimintamenettelyn lomautuksen valmistelemiseksi. Lomautuksen peruste on Covid-tilanteesta johtuva työn tilapäinen väheneminen. Yhteistoimintaneuvottelut kestävät kaksi viikkoa. Arvion mukaan mahdollisen lomautuksen piiriin kuuluisi enintään 160 henkilöä. Lomautusta koskeva yhteistoimintamenettely koskee vapaa-aikapalveluiden, työllisyyspalveluiden, varhaiskasvatuksen sekä ateria- ja siivouspalvelun henkilöstöä. Lomautuksen piiriin voi tulla myös yksittäisiä muita henkilöitä, joiden työtehtävät ovat olennaisesti vähentyneet Covid-19 -tilanteen johdosta.

 

 

 

KT-yhteyshenkilötiedote 25.2.2020

Vuosilomien vahvistaminen

Kunnista ja kuntayhtymistä on kyselty jonkun verran vuosilomien vahvistamisesta talvelle ja keväälle 2020. On käynyt myös ilmi, että joissain yksittäistapauksissa työnantaja on julistanut henkilöstöä koskevia kaiken kattavia lomakieltoja ilmeisesti valmiustoimenpiteinä mahdollisille työtaistelutoimenpiteille.

 

KT Kuntatyönantajat toteaa, että vuosilomien antamisessa noudatetaan KVTES:n IV luvun 7 §:n määräyksiä. Lomanmääräytymisvuoden 2018–2019 vuosilomat on annettava lomavuoden 2020 lomakauden alkuun mennessä eli ennen 2.5.2020. Vuosiloman ajankohdasta voidaan tästä poiketen sopia työntekijän ja viranhaltijan kanssa siten, kun KVTES:n IV:n 8 §:ssä on määrätty vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta sopimisesta palvelussuhteen kestäessä. KVTES:n IV:n luvun 8 §:n mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia niin ikään, että lomanmääräytymisvuoden 2019–2020 vuosilomia pidetään jo ennen lomakauden 2020 alkua.

 

Työnantaja on velvollinen työrauhan aikana noudattamaan vuosilomia vahvistaessaan KVTES:n määräyksiä. Työnantajilla voi olla myös omia vuosiloman antamisen käytäntöjä sopimusmääräysten antamissa puitteissa, joita on nytkin tarkoituksenmukaista noudattaa KVTES:n IV:n luvun työnantajalle antaman harkintavallan puitteissa.

 

Vuosiloman peruuntuminen

 

Työntekijän lakon ajalle sattuva vuosiloma peruuntuu automaattisesti. Ilmoitus lakon ajaksi sattuvasta vuosilomasta on katsottu vaikutuksettomaksi siltä osin kuin ennalta ilmoitettu loma on sattunut päällekkäin työtaistelun kanssa.

Viranhaltijan jo alkanut vuosiloma voidaan siirtää tai keskeyttää erityisen painavasta syystä (KVTES:n IV luvun 11 §:n 5 momentti.)

Ohjeita työtaistelun varalta -oppaassa käsitellään muun ohessa vuosilomakysymyksiä. Vuosiloma-asioissa työnantajia tullaan ohjeistamaan tarkemmin, jos tähän ilmenisi poikkeuksellisesti tarvetta.

 

EPÄPÄTEVYYSALENNUS

 

Selvityksen jälkeen on käynyt ilmi, että kunnat ovat jättäneet maksamatta palkkoja yhteensä miljoonilla euroilla asiattomien epäpätevyysalennusten takia. Asian taustalla ovat KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset koulutuksen puuttumisen perusteella tehtävistä palkanvähennyksistä. Kuntatyönantajat KT on tunnustanut asian julkisuudessa ja keskusneuvotteluissa.

Jos sinulla on puuttuvan koulutuksen takia vähennetty palkkaa viimeisen viiden vuoden  aikana työsuhteessa tai viimeisen kolmen vuoden aikana virkasuhteessa, sinun kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheesi asian selvittämiseksi ja palkkojen vaatimiseksi takautuvasti. Luottamusmies voi saattaa asian eteenpäin paikallisneuvottelussa, jos kunta ei pelkän oikaisupyynnön perusteella suostu korjaamaan mahdollisia epäkohtia.

 

Epäpätevyysalennusta ei saa tehdä jos:

1. Työn vaativuuden arvioinnin mukainen palkka on yhtään suurempi kuin KVTES:n palkkahinnoittelukohdan mukainen peruspalkka.**

JA

2. Työntekijä tekee samat työtehtävät kuin pätevyysvaatimukset täyttävä työntekijä.

Jos työntekijä ei pysty tai osaa tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä puuttuvan koulutuksen vuoksi, epäpätevyysalennuksen saa tehdä ja se saa olla enintään 10 prosenttia. Tämä edellyttää, että työntekijän tai viranhaltijan tehtäväkohtainen palkka on hinnoittelukohdan alarajalla. Jos tehtävän vaativuus on arvioitu vaativammaksi, vaikka vain euronkin alarajan yli , alennusta ei saa tehdä. Jos kunnassa halutaan tehdä epäpätevyysalennus, on tehtävän vaativuuden arvioinnissa määriteltävä palkkataso työntekijälle. Arviointi on tehtävä työntekijällä, joka on pätevä työskentelemään sijaisena, mutta joka ei puuttuvan tutkinnon takia tee tai ei voi tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä.

Asia pohjautuu KVTES:n 2. luvun 9 § 2. momentin määräykseen:

Riippumatta siitä täyttääkö viranhaltija/työntekijä tehtävään edellytetyt lakisääteiset tai toimivaltaisen viranomaisen päättämät kelpoisuusvaatimukset on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti määriteltävä tehtävän vaativuuden perusteella. Mikäli viranhaltija/työntekijä ei täytä em. kelpoisuusvaatimuksia voi tehtäväkohtainen palkka kuitenkin olla enintään 10 % alempi kuin palkkahinnoittelun ao. palkkausmääräys edellyttää.

KT on huhtikuussa lähettänyt kuntiin ohjekirjeen, jolla se vaatii kuntia korjaamaan virheelliset epäpätevyysalennukset. KT:n kirjeeseen viittaaminen turvannee sen, että asiasta voidaan päästä sopimusratkaisuun, kunhan luottamusmiesten tietoon saatetaan kaikki mahdolliset palkkasaatavat.

 

MS Word -tiedostoHenkilöstön edustajatERIÄVÄ kannanotto.docx (15 kB)
yt-neuvotteluissa vastustimme työsopimuslain pykälän noudattamista palkanmaksun keskeytyksestä
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.